wodny plac zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW

WIBIT AQUATRACK NA PŁYWALNI KRYTEJ

W PISZU

1. Wodny Plac Zabaw – WIBIT AQUATRACK, zwany dalej WIBIT AQUATRACK znajduje się

na terenie Krytej Pływalni w Piszu.

2. WIBIT AQUATRACK jest czynny:

w soboty w godz.:12.00-12.45 i 13.00-13.45

w niedziele w godz:13.00-13.45 i 14.00-14.45

oraz w wybrane święta i dni wolne od pracy od 24 stycznia 2015 r.

3. Samodzielne korzystanie z WIBIT AQUA TRACK jest dozwolone wyłącznie dla osób

umiejących pływać, powyżej 7 roku życia.

4. Dzieci poniżej 7 roku życia i nieumiejące pływać mogą korzystać z WIBIT AQUATRACK

wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

5. W trakcie zajęć na niecce basenowej może przebywać 35 osób.

6. Zapisy i rezerwacje wejść na WIBIT AQUA TRACK odbywają się telefonicznie pod numerem tel. 662 165 051lub 660 194 746, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: surfing_noweguty@interia.pl lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.surfingnoweguty.pl

7. Wysokość opłaty za WIBIT AQUATRACK reguluje aktualny „Cennik opłat za korzystanie z Wodnego Placu Zabaw- WIBIT AQUATRACK”.

8. Cena opłaty za WIBIT AQUA TRACK obejmuje 45 min. na WIBIT AQUATRACK na basenie.

9. Klienci, którzy dokonali rezerwacji wejść na WIBIT AQUATRACK, są zobowiązani dokonać przedpłaty na 3 dni robocze przed datą realizacji wynoszącej 60% wartości zamówienia na konto bankowe firmy SURFING NOWE GUTY przed terminem realizacji zamówienia. Pozostałe 40 % wartości zamówienia zamawiający jest zobowiązany zapłacić w dniu realizacji zamówienia, po okazaniu dowodu dokonania przedpłaty.

10. Przed wejściem na WIBIT AQUATRACK korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.

11. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. WIBIT AQUA TRACK należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

12. Na terenie WIBIT AQUATRACK zabrania się:

  1. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,
  2. skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu;
  3. korzystania z WIBIT AQUA TRACK w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej);
  4. zabrania się przepływania pod modułami;
  5. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;
  6. wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem;

13. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

14. Osoby korzystające z WIBIT AQUATRACK obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni.

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu Krytej Pływalni w Piszu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

16. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi firmy.

17. Regulamin obowiązuje do chwili demontażu WIBIT AQUATRACK.

18. Zakup biletu wstępu na Wodny Plac Zabaw WIBIT AQUATRACK w Piszu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.